top of page
דוחות שנתיים מבוקרים

דוחות שנתיים מבוקרים

 דוחות שנתיים מבוקרים 

חברות עמותות ואף שותפויות מחויבות בהגשת דוחות כספיים מבוקרים ע"י רואה חשבון בדבר עמידתם בתקני חשבונאות וכללי חשבונאות מקובלים.
 

משרדנו מספק שירותי ביקורת ועריכת דוחות כספיים המבוקרים על ידי רואה חשבון תחת הקפדה על איכות הביקורת ובסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר ובכך מסייעים ללקוחותינו להקטין את נטל המס ואת החשיפה מול הרשויות.

bottom of page