top of page
Image by Scott Graham

הצהרות הון

 הצהרת הון 

הצהרת הון הינה תמונת מצב של כל נכסיו והתחייבויותיו של הנישום, בן זוגו וילדיו (בארץ ובחו"ל) ליום 31 בדצמבר בשנה מסוימת אשר כל עצמאי/בעל מניות בחברה נדרש להגיש בכל מספר שנים.
 

הצהרה זו משמשת את רשות המיסים כאמצעי לבחינת סבירות הכנסתו של הנישום ולכן ישנה חשיבות רבה בבדיקה מקצועית של הצהרת ההון המוגשת תוך הקפדה על השוואה עם הצהרת ההון הקודמת ובדיקת סבירות ההתאמה בין הדיווחים השוטפים, הצהרות ההון והוצאות המחייה.

bottom of page